Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 26 2012

cholernaniepewnosc
21:42
cholernaniepewnosc
21:40
ok.
Reposted fromcube cube
cholernaniepewnosc
21:40
cholernaniepewnosc
21:40
8156 c01b 420
Reposted fromsoupdujour soupdujour
cholernaniepewnosc
21:40
cholernaniepewnosc
21:40
Reposted fromcharlottinka charlottinka viadanio danio
cholernaniepewnosc
21:39
Kiedy byłam małą dziewczynką, nikt nigdy nie powiedział mi, że jestem śliczna. Wszystkim małym dziewczynkom powinno się mówić, że są śliczne, nawet jeżeli nie są.
— Marylin Monroe
cholernaniepewnosc
21:38
cholernaniepewnosc
21:36
7254 65fd 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahappykokeshi happykokeshi
cholernaniepewnosc
21:36
7426 f0e3 420
Reposted frommaliwa maliwa viadarkcandy darkcandy
cholernaniepewnosc
21:35
cholernaniepewnosc
21:35
6732 853e 420
Reposted fromClary Clary viabiianca biianca
cholernaniepewnosc
21:34
ja, mylący wtedy artyzm z paleniem, mylący bycie artystą z piciem, mylący pisanie z kurewstwem, z jesienią, ze wszystkim
— witkowski, lubiewo
Reposted fromdzass dzass viapiosenkiomilosci piosenkiomilosci
cholernaniepewnosc
21:34
7925 d031 420
Reposted fromhimym himym viamarysia marysia
cholernaniepewnosc
21:33
Reposted fromsowaaa sowaaa viado-krwi do-krwi
cholernaniepewnosc
21:32
6750 cd8b 420
cholernaniepewnosc
21:32

Wiesz dobrze, że bywają takie momenty, kiedy uśmiechasz się tylko po to, żeby się nie rozpłakać.

Reposted fromsilla silla viasaaanx saaanx
cholernaniepewnosc
21:31
Kochaj tę dziewczynę, kretynie, kochaj ją, bo być może ona nauczy cię kochać życie.
— Hell, Lolita Pille
Reposted frommissbrodka missbrodka viasaaanx saaanx
cholernaniepewnosc
21:31
cholernaniepewnosc
21:31

Zawsze chodzi o Ciebie.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl